World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

Làm Gì Cho Đến Khi Đấng Christ Đến
By Dr. Dale Johnsen

Price: 10$

"Sự quan tâm thật về việc Chúa trở lại thì không được bày tỏ để thỏa mãn sự tò mò hay để sinh ra sự kích thích, nhưng để sinh ra sự tin kính, và sự công chính trong cuộc sống của người chờ đợi sự đến của Ngài. (1 Giăng 3:1-3; Tít 2:12-14; 2 Phi-e-rơ 3:14).
Mỗi liên hệ đến việc trở lại của Ngài trong các thư tín Tân Ước được theo sau bởi lời cổ vũ sống đời sống tinh sạch. Trong khi nhiều bài viết liên quan đến nhiều lẽ thật của lời tiên tri, một ít có áp dụng cho cuộc sống hàng ngày. Đó là những gì tác giả viết trong sách này.
Những áp dụng thực tiễn của việc trở lại của Chúa được liên hệ đến mỗi giai đoạn trong cuộc sống của người tín đồ, rõ ràng, nhấn mạnh và đầy thuyết phục.
Quyển sách này không chỉ để nghiên cứu cách cẩn thận nhưng để biến thành sức sống cho một đời sống tin kính trong khi chúng ta chờ đợi ngày Chúa trở lại. Nó xứng đáng để nghe và áp dụng." J. Dwight Pentecost, Th.D.

 
 
Website Visitors: 0000002011059


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us