World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000361399

Day 12/10/2023

God Won't Forget You

Read:
Isaiah 49:13-18


I will not forget you! - Isaiah 49:15

As a child, I collected postage stamps. When my angkong (Fukienese for "grandfather") heard of my hobby, he started saving stamps from his office mail every day. Whenever I visited my grandparents, Angkong would give me an envelope filled with a variety of beautiful stamps. "Even though I'm always busy," he told me once, "I won't forget you."

Angkong wasn't given to overt displays of affection, but I felt his love deeply. In an infinitely deeper way, God demonstrated His love toward Israel when He declared, "I will not forget you" (Isaiah 49:15!). Suffering in Babylon for idolatry and disobedience in days past, His people lamented, "The Lord has forgotten me" (v. 14). But God's love for His people hadn't changed. He promised them forgiveness and restoration (vv. 8-13).

"I have engraved you on the palms of my hands," God told Israel, as He also tells us today (v. 16). As I ponder His words of reassurance, it reminds me so deeply of Jesus' nail-scarred hands stretched out in love for us and for our salvation (John 20:24-27). Like my grandfather's stamps and his tender words, God holds out His forgiving hand as an eternal token of His love. Let's thank Him for His love an unchanging love. He will never forget us. - Karen Huang

When were you clearly reminded that God never forgets us? How can His unchanging love give you hope and security in your present situation?

 
Ngày 12/10/2023

Ngài Chẳng Quên Đâu

Đọc:
Ê-sai 49:13-18


Ta cũng chẳng quên ngươi. - Ê-sai 49:15

Khi còn nhỏ, tôi từng sưu tầm các tem thư. Khi Angkong của tôi ("người ông" trong tiếng Phúc Kiến) biết sở thích này, ông đã bắt đầu dành dụm những con tem trong hòm thư văn phòng của mình mỗi ngày. Hễ khi nào tôi ghé thăm ông bà, thì Angkong sẽ cho tôi một phong bì đầy những con tem đẹp. "Dầu luôn bận," ông từng nói với tôi, "nhưng ông không quên con đâu."

Angkong không thích thể hiện tình cảm công khai, nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc tình cảm của ông. Một cách còn sâu sắc hơn vô cùng, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu Ngài cho Y-sơ-ra-ên qua tuyên bố: "Ta cũng chẳng quên ngươi" (Ê-sai 49:15!). Chịu khổ ở Ba-by-lôn vì cớ thờ thần tượng và bất tuân trước kia, dân sự rên xiết: "Chúa đã quên ta" (c. 14). Nhưng tình yêu Ngài dành cho dân Ngài chẳng hề thay đổi. Ngài hứa sẽ tha thứ và phục hồi họ (c. 8-13).

"Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta," Chúa phán cùng Y-sơ-ra-ên, cũng như với chúng ta hôm nay (c. 16). Khi suy gẫm về những lời yên ủi này, tôi được nhắc nhở sâu sắc về đôi tay đầy những dấu đinh của Chúa Giê-xu dang rộng cách yêu thương vì chúng ta và vì sự cứu rỗi chúng ta (Giăng 20:24-27). Như những con tem và lời nói êm dịu của ông tôi, Đức Chúa Trời dang rộng bàn tay tha thứ Ngài như một dấu đời đời chỉ về tình yêu Ngài. Hãy cùng cảm tạ tình yêu Ngài một tình yêu bất biến. Ngài sẽ chẳng quên chúng ta đâu. - Karen Huang

Bạn từng được nhắc về việc Chúa chẳng bao giờ quên chúng ta cách rõ ràng khi nào? Tình yêu bất biến Ngài cho bạn hy vọng cùng sự an ninh ở hoàn cảnh hiện tại như thế nào?Father, thank You for Your constant love and presence.
 

Cha ôi, cảm tạ Cha vì tình yêu
và sự hiện diện không thôi của Ngài.