World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000333828

Day 10/5/2022

Grieving and Grateful

Read:
Job 1:13-22


The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised. - Job 1:21

After my mom died, one of her fellow cancer patients approached me. "Your mom was so kind to me," she said, sobbing. "I'm sorry she died ... instead of me."

"My mom loved you," I said. "We prayed God would let you see your boys grow up." Holding her hands, I wept with her and asked God to help her grieve peacefully. I also thanked Him for her remission that allowed her to continue loving her husband and two growing children.

The Bible reveals the complexity of grief when Job lost most everything, including all his children. Job grieved and "fell to the ground in worship" (Job 1:20). With a heartbreaking and hopeful act of surrender and expression of gratitude, he declared, "The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised" (v. 21). While Job would struggle mightily later through his grieving and God's rebuilding of his life, in this moment he accepted and even rejoiced in God's authority over the good and bad situations.

God understands the many ways we process and struggle with emotions. He invites us to grieve with honesty and vulnerability. Even when sorrow seems endless and unbearable, God affirms that He hasn't and won't change. With this promise, God comforts us and empowers us to be grateful for His presence. - Xochitl Dixon

When have you experienced gratitude toward God while grieving a great loss? How has God revealed His presence when you felt alone or misunderstood in your grief?

 
Ngày 10/5/2022

Biết Ơn Chúa Giữa Đau Buồn

Đọc:
Gióp 1:13-22


Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Gióp 1:21


Sau khi mẹ tôi qua đời, một trong những bệnh nhân ung thư cùng với mẹ tôi đã đến gặp tôi. "Mẹ chị rất tử tế với tôi," cô ấy nức nở nói. "Tôi rất lấy làm tiếc vì mẹ chị đã mất … thay vì tôi."

"Mẹ tôi rất thương chị," tôi nói. "Chúng tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho chị có thể nhìn thấy các cậu con trai của chị lớn lên." Nắm lấy tay cô ấy, chúng tôi cùng nhau khóc và cầu xin Chúa giúp cô ấy được yên ủi. Tôi cũng tạ ơn Ngài vì sự thuyên giảm của căn bệnh đã cho phép cô ấy có thể tiếp tục yêu thương người chồng cùng hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình.

Kinh Thánh cũng bày tỏ sự phức tạp của nỗi đau khi Gióp gần như mất tất cả, kể cả các con của ông. Gióp đau khổ đến nỗi đã "sấp mình xuống đất mà thờ lạy" (Gióp 1:20). Bằng một hành động của sự đầu phục như xé lòng nhưng đầy hy vọng cùng lòng biết ơn được tỏ ra, ông tuyên bố, "Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!" (c. 21). Dù Gióp sẽ phải tranh chiến dữ dội với nỗi đau và sự tái lập của Đức Chúa Trời trên đời sống ông, nhưng ngay lúc này, ông đã chấp nhận và thậm chí vui mừng với sự tể trị của Chúa cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh.

Chúa rất hiểu cách chúng ta tiếp nhận và tranh chiến với những cảm xúc. Ngài mời gọi chúng ta hãy thành thật bày tỏ niềm đau cùng sự yếu đuối mình. Ngay cả khi nỗi đau đó có vẻ như vô tận và quá sức chịu đựng, thì Ngài vẫn hứa rằng Ngài đã không và sẽ không bao giờ thay đổi. Qua lời hứa này, Chúa đã yên ủi và khiến chúng ta biết ơn về sự hiện diện của Ngài. - Xochitl Dixon

Bạn đã kinh nghiệm sự tạ ơn Chúa giữa cơn đau buồn về một mất mát to lớn khi nào? Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài khi bạn cảm thấy cô đơn hoặc bị hiểu lầm trong nỗi buồn của mình như thế nào?Compassionate God, thank You for knowing me and carrying me through every step of my grieving process.
 

Chúa thương xót ôi, tạ ơn Ngài vì đã hiểu và bồng ẵm con qua từng giai đoạn của sự đau khổ con.