World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000319262

Day 5/9/2021

Noticing Nature

Read:
Matthew 6:25-34


Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Matthew 6:26
Afriend and I recently visited a favorite walking spot of mine. Climbing a windswept hill, we crossed a field of wildflowers into a forest of towering pines, then descended into a valley where we paused a moment. Clouds floated softly above us. A stream trickled nearby. The only sounds were birdsongs. Jason and I stood there silently for fifteen minutes, taking it all in. As it turns out, our actions that day were deeply therapeutic. According to research from the University of Derby, people who stop to contemplate nature experience higher levels of happiness, lower levels of anxiety, and a greater desire to care for the earth. Walking through the forest isn't enough, though. You have to watch the clouds, listen to the birds. The key isn't being in nature, but noticing it. Could there be a spiritual reason for nature's benefits? Paul said that creation reveals God's power and nature (Romans 1:20). God told Job to look at the sea, sky, and stars for evidence of His presence (Job 38-39). Jesus said that contemplating the "birds of the air" and "flowers of the field" could reveal God's care and reduce anxiety (Matthew 6:25-30). In Scripture, noticing nature is a spiritual practice. Scientists wonder why nature affects us so positively. Maybe one reason is that by noticing nature we catch a glimpse of the God who created it and who notices us. —Sheridan Voysey Since nature isn't God, and vice-versa, how do you think He can be seen through it? How can you take a few minutes today to notice His care through His creation?

 
Ngày 5/9/2021

Chiêm Nghiệm Thiên Nhiên

Đọc:
Ma-thi-ơ 6:25-34


Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Ma-thi-ơ 6:26
Gần đây tôi cùng một người bạn đi đến nơi đi bộ yêu thích của tôi. Chúng tôi trèo lên một ngọn đồi lộng gió, rồi băng qua một cánh đồng hoa dại để đến một rừng thông cao ngất, sau đó bước xuống một thung lũng nơi chúng tôi dừng chân một lát. Có mấy đám mây lững lờ trên đầu chúng tôi. Gần đó là một con suối đang chảy róc rách. Âm thanh duy nhất lúc đó tiếng chim hót. Tôi và Jason đứng lặng thinh trong mười lăm phút, tận hưởng khung cảnh ấy. Hóa ra, những hành động của chúng tôi hôm đó lại là liệu pháp tốt cho tinh thần. Theo nghiên cứu của Đại học Derby, những người dành thời gian nhìn ngắm thiên nhiên sẽ hạnh phúc hơn, ít lo lắng hơn và có khao khát gìn giữ trái đất lớn hơn. Tuy nhiên, việc đi bộ băng rừng là không đủ. Bạn phải ngắm mây, lắng nghe tiếng chim hót. Chìa khóa không phải là việc ở ngoài thiên nhiên, nhưng là chiêm nghiệm nó. Có thể có một lý do thuộc linh nào nằm đằng sau các lợi ích mà thiên nhiên mang lại không? Phao-lô nói rằng sự sáng tạo bày tỏ quyền năng và bản chất của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:20). Đức Chúa Trời bảo Gióp hãy nhìn xem biển cả, bầu trời và các vì sao để tìm bằng chứng về sự hiện diện của Ngài (Gióp 38-39). Chúa Giê-xu phán rằng việc chiêm nghiệm "chim trời" và "hoa huệ ngoài đồng" có thể tỏ ra sự săn sóc của Ngài và giảm lo lắng (Ma-thi-ơ 6:25-30). Trong Kinh Thánh, việc chiêm nghiệm thiên nhiên là một thực hành thuộc linh. Các nhà khoa học tự hỏi tại sao thiên nhiên lại có tác động tích cực đến chúng ta. Một lý do khả dĩ là vì khi nhìn ngắm thiên nhiên, chúng ta phần nào thấy được Đấng đã tạo ra chúng và quan tâm đến chúng ta. —Sheridan Voysey Thiên nhiên không phải là Đức Chúa Trời, và ngược lại, làm sao chúng ta có thể thấy được Ngài qua nó? Bạn sẽ dành một ít thời giờ hôm nay để nhìn ngắm sự săn sóc của Ngài trong sự sáng tạo như thế nào?God of heaven, earth, streams, and birdsongs, I worship You today.
 

Đức Chúa Trời của các tầng trời, mặt đất, các dòng suối và tiếng chim hót ôi, hôm nay con nguyện thờ lạy Ngài.