World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000355817

Day 6/3/2023

Within God's Reach

Read:
Psalm 139:1-12


Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? - Psalm 139:7

After an officer searched me, I stepped into the county jail, signed the visitor's log, and sat in the crowded lobby. I prayed silently, watching adults fidgeting and sighing while young children complained about the wait. Over an hour later, an armed guard called a list of names including mine. He led my group into a room and motioned us to our assigned chairs. When my stepson sat in the chair on the other side of the thick glass window and picked up the telephone receiver, the depth of my helplessness overwhelmed me. But as I wept, God assured me that my stepson was still within His reach.

In Psalm 139, David says to God, "You know me... ; you are familiar with all my ways" (vv. 1-3). His proclamation of an all-knowing God leads to a celebration of His intimate care and protection (v. 5). Overwhelmed by the vastness of God's knowledge and the depth of His personal touch, David asks two rhetorical questions: "Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence?" (v. 7).

When we or our loved ones are stuck in situations that leave us feeling hopeless and helpless, God's hand remains strong and steady. Even when we believe we've strayed too far for His loving redemption, we're always within His reach. - Xochitl Dixon

How has knowing the vastness of God's extensive reach affected your faith? How has He comforted you during a time when you felt hopeless and helpless?

 
Ngày 6/3/2023

Trong Tầm Tay Ngài

Đọc:
Thi Thiên 139:1-12


Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? - Thi Thiên 139:7

Sau khi được soát bởi một cảnh sát, tôi bước vào trong nhà giam của thành phố, ký vào sổ thăm nuôi, và ngồi giữa một hành lang đông đúc. Tôi thầm cầu nguyện, trong lúc quan sát sự bồn chồn và tiếng thở dài của những người lớn cùng sự phàn nàn của lũ trẻ khi phải chờ đợi. Sau hơn một giờ, một lính canh có vũ trang cũng bắt đầu gọi tên một danh sách, gồm cả tôi. Anh ta đưa nhóm của tôi vào một căn phòng và ra hiệu chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế được chỉ định. Khi cậu con trai riêng của chồng tôi ngồi vào chiếc ghế bên kia khung cửa kính dày và nhấc ống nghe lên, sự bất lực bỗng tràn ngập trong tôi. Nhưng trong lúc tôi khóc, Chúa đã hứa với tôi rằng cậu con này của tôi vẫn nằm trong tầm tay Ngài.

Trong Thi Thiên 139, Đa-vít thưa cùng Chúa, "Ngài … biết tôi. Chúa … quen biết các đường lối tôi" (c. 1-3). Lời tuyên bố về một Đức Chúa Trời toàn tri của ông đã dẫn đến lời ngợi khen về sự săn sóc và bảo vệ mật thiết của Ngài (c. 5). Choáng ngợp trước bề rộng bao la của thần trí và bề sâu trong lòng thân tình Ngài, Đa-vít đã đặt ra hai câu hỏi tu từ: "Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?" (c. 7).

Khi chúng ta hay những người thân của chúng ta vướng vào những tình cảnh mà ở đó chúng ta cảm thấy vô vọng và bất lực, thì tay Chúa vẫn sẽ là nơi quyền năng và vững chắc. Dầu chúng ta có tin rằng mình đã đi quá xa với sự cứu chuộc yêu thương của Ngài, thì chúng ta vẫn luôn nằm trong tầm tay Ngài. - Xochitl Dixon

Việc biết được bề rộng bao la của tầm tay Chúa có tác động ra sao trên đức tin của bạn? Ngài đã yên ủi bạn trong cơn vô vọng và bất lực như thế nào?Loving Father, help me to remember that
You're always willing and able to reach me
and my loved ones.
 

Cha Từ ái ôi, xin giúp con nhớ rằng
Ngài luôn sẵn lòng và có thể vươn đến con
cũng như những người thân của con.