World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000325434

Day 11/29/2021

Trusting God in the Face of Opposition

Read:
Daniel 3:13-18, 25-27


But even if he does not ... we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Daniel 3:18
Raised in a tribe in the Philippines opposed to belief in Christ, Esther received salvation through Jesus after an aunt prayed for her during Esther's battle with a life-threatening illness. Today, Esther leads Bible studies in her local community in spite of threats of violence and even death. She serves joyfully, saying, "I can't stop telling people about Jesus because I've experienced the power, love, goodness, and faithfulness of God in my life." Serving God in the face of opposition is a reality for many today just as it was for Shadrach, Meshach, and Abednego, three young Israelites living in captivity in Babylon. In the book of Daniel, we learn that they refused to pray to a large golden image of King Nebuchadnezzar even when threatened with death. The men testified that God was capable of protecting them, but they chose to serve Him "even if" He didn't rescue them (Daniel 3:18). When they were thrown into the fire, God actually joined them in their suffering (v. 25). To everyone's amazement, they survived without even "a hair of their heads singed" (v. 27). If we face suffering or persecution for an act of faith, ancient and modern examples remind us that God's Spirit is present with us to strengthen and sustain us when we choose to obey Him, "even if" things turn out differently than we hope. —Lisa M. Samra What are some ways you've chosen to follow God "even if"? What are ways He's been with you?

 
Ngày 11/29/2021

Tin Cậy Chúa Giữa Chống Đối

Đọc:
Đa-ni-ên 3:13-18, 25-27


Dầu chẳng vậy, ... chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Đa-ni-ên 3:18
Lớn lên giữa một bộ lạc ở Phi-líp-pin cùng niềm tin đi ngược lại với Đấng Christ, Esther nhận được ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu sau khi một người cô đã cầu nguyện cho cô ấy khi cô ấy đang mắc phải một căn bệnh đe dọa đến tính mạng. Ngày nay, Esther là người hướng dẫn các nhóm học Kinh Thánh ở quê hương mình bất chấp những mối đe dọa bạo lực và thậm chí là cái chết. Cô ấy nói trong khi vui mừng phục vụ rằng: "Tôi không thể thôi chia sẻ Chúa Giê-xu với mọi người bởi tôi đã cảm nhận được quyền năng, tình yêu, sự nhân từ và lòng thành tín Ngài trong đời mình." Hầu việc Chúa giữa những sự chống đối là một thực tế đối với nhiều người ngày nay, và cũng như đối với Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, ba chàng trai trẻ Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày ở Ba-by-lôn. Trong Đa-ni-ên, chúng ta biết rằng họ đã từ chối thờ lạy pho tượng vàng của Vua Nê-bu-cát-nết-sa ngay cả khi bị đe dọa đến mạng sống. Họ khẳng định rằng Đức Chúa Trời có khả năng gìn giữ họ, nhưng "dầu chẳng vậy," họ cũng sẽ chọn cách phục vụ Ngài (Đa-ni-ên 3:18). Khi họ bị quăng vào lửa, Đức Chúa Trời đã thật ở cùng họ giữa khổ nạn của họ (c. 25). Trước sự sửng sờ của mọi người, họ đã sống sót mà "chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém" (c. 27). Nếu chúng ta phải chịu khổ hoặc bị bắt bớ vì đức tin của mình, thì những tấm gương trong quá khứ và hiện tại sẽ nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Linh Ngài sẽ ở cùng, thêm sức và nâng đỡ chúng ta trong lúc chúng ta vâng lời Ngài, "dầu" mọi điều xảy ra có khác với điều chúng ta mong đợi. —Lisa M. Samra Những lần "dầu chẳng vậy" mà bạn đã chọn cách đi theo Ngài là gì? Ngài đã ở cùng bạn như thế nào?God, thank You for loving me so generously. Help me to follow You with joy even in the face of opposition.
 

Chúa ôi, tạ ơn Ngài vì yêu thương con quá rời rộng. Xin giúp con theo Ngài cách vui mừng giữa sự chống đối.