World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000321647

Day 7/23/2021

The Greatest Symphony

Read:
1 Corinthians 12:12-20


We were all baptized by one Spirit so as to form one body. 1 Corinthians 12:13
When BBC Music Magazine asked one hundred fifty-one of the world's leading conductors to list twenty of what they believed to be the greatest symphonies ever written, Beethoven's Third, Eroica, came out on top. The work, whose title means "heroic," was written during the turmoil of the French Revolution. But it also came out of Beethoven's own struggle as he slowly lost his hearing. The music evokes extreme swings of emotion that express what it means to be human and alive while facing challenges. Through wild swings of happiness, sadness, and eventual triumph Beethoven's Third Symphony is regarded as a timeless tribute to the human spirit. Paul's first letter to the Corinthians deserves our attention for similar reasons. Through inspired words rather than musical scores, it rises in blessing (1:4-9), falls in the sadness of soul-crushing conflict (11:17-22), and rises again in the unison of gifted people working together for one another and for the glory of God (12:6--7). The difference is that here we see the triumph of our human spirit as a tribute to the Spirit of God. As Paul urges us to experience together the inexpressible love of Christ, he helps us see ourselves as called together by our Father, led by His Son, and inspired by His Spirit—not for noise, but for our contribution to the greatest symphony of all. —Mart DeHaan Where do you hear the dissonance of conflict in your own life? Where do you see the symphonic harmonies of love?

 
Ngày 7/23/2021

Bản Giao Hưởng Hay Nhất

Đọc:
1 Cô-rinh-tô 12:12-20


Chúng ta ... đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. 1 Cô-rinh-tô 12:9
Khi Tạp chí Âm nhạc BBC yêu cầu một trăm năm mươi mốt nhạc trưởng hàng đầu thế giới hãy liệt kê ra hai mươi tác phẩm mà họ tin là những bản giao hưởng hay nhất mọi thời đại, Bản giao hưởng số Ba, Eroica, đã đứng đầu danh sách. Tác phẩm, có tựa đề nghĩa là "người hùng," được sáng tác giữa những biến động của Cách mạng Pháp. Nhưng nó cũng bắt nguồn từ chính tranh chiến của Beethoven khi ông dần mất đi thính giác. Thứ âm nhạc đó gợi lên các cung bậc cảm xúc mãnh liệt và sống động của con người khi đối mặt với thử thách. Qua những thăng trầm dữ dội giữa hạnh phúc và đau khổ, cũng như chiến thắng sau cùng, Bản giao hưởng số ba của Beethoven được xem là một minh chứng vượt thời gian cho tinh thần của con người. Thư tín đầu tiên mà Phao-lô gửi cho các tín hữu Cô-rinh-tô cũng xứng đáng để chúng ta tập chú vì những lý do tương tự. Qua những lời được soi dẫn, hơn là những giai điệu, nó đã dâng lên với những ơn phước (1:4-9), và sau đó chìm vào sự đau đớn của nỗi bất hòa dữ dội (11:17-22), để rồi trỗi dậy trong sự hiệp nhất của những con người được ban ơn để giúp đỡ lẫn nhau và sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời (12:6-7). Sự khác biệt mà chúng ta thấy ở đây đó là chiến thắng của tinh thần con người chính là một chứng cớ về Thánh Linh Ngài. Khi Phao-lô thúc giục chúng ta cùng nhau kinh nghiệm tình yêu không thể diễn tả bằng lời của Đấng Christ, ông cũng giúp chúng ta thấy rằng chúng ta được kêu gọi hiệp một bởi Đức Chúa Cha, được dẫn dắt bởi Đức Chúa Con, và được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh—không phải để gây ồn ào, nhưng là để đóng góp vào bản giao hưởng tuyệt vời nhất. —Mart Dehaan Bạn nghe thấy âm thanh của những xung đột ở đâu trong đời sống bạn? Còn những giai điệu giao hưởng về tình yêu thì sao?Father, please enable me to see what I can be with others, with my eyes on Your Son, with reliance on Your Spirit, with a growing awareness of what You can do with a noisemaker like me.
 

Cha ôi, xin giúp con thấy cách con có thể hòa hợp với người khác, với đôi mắt hướng về Con Ngài, với sự tin cậy nơi Thánh Linh Ngài, cùng sự nhận biết càng hơn về điều Ngài có thể làm với một người ồn ào như con.