World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000326923

Day 1/25/2022

Loving God

Read:
1 John 4:10-21


We know and rely on the love God has for us. 1 John 4:16
The professor ended his online class in one of two ways each time. He'd say, "See you next time" or "Have a good weekend." Some students would respond with "Thank you. You too!" But one day a student responded, "I love you." Surprised, he replied, "I love you too!" That evening the classmates agreed to create an "I love you chain" for the next class time in appreciation for their professor who had to teach to a screen on his computer, not in-person teaching as he preferred. A few days later when he finished teaching, the professor said, "See you next time," and one by one the students replied, "I love you." They continued this practice for months. The teacher said this created a strong bond with his students, and he now feels they're "family." In 1 John 4:10-21, we, as part of God's family, find several reasons to say "I love you" to Him: He sent His Son as a sacrifice for our sin (v. 10). He gave us His Spirit to live in us (vv. 13, 15). His love is always reliable (v. 16), and we never need to fear judgment (v. 17). He enables us to love Him and others "because he first loved us" (v. 19). The next time you gather with God's people, take time to share your reasons for loving Him. Making an "I love you" chain for God will bring Him praise and bring you closer together. —Anne Cetas Why do you love God? How can you show others His love?

 
Ngày 1/25/2022

Đấng Yêu Thương

Đọc:
1 Giăng 4:10-21


Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. 1 Giăng 4:16
Vị giáo sư thường kết thúc lớp học trực tuyến của mình với một trong hai cách sau. Ông sẽ nói, "Hẹn gặp lại các em lần sau" hoặc "Cuối tuần vui vẻ nhé." Một số sinh viên sẽ đáp: "Cảm ơn thầy. Thầy cũng vậy nhé!" Nhưng một hôm, có một sinh viên đã nói rằng, "Em yêu thầy." Ngạc nhiên, vị giáo sư đáp lại: "Thầy cũng yêu em!" Buổi tối đó, các sinh viên trong lớp đã đồng ý sẽ cùng nhau nói "Em yêu thầy" trong lớp học tiếp theo để tri ân người thầy của họ, người đã phải giảng dạy qua màn hình máy tính, chứ không phải dạy trên lớp như cách ông muốn. Vài hôm sau, sau khi ông kết thúc giờ dạy, vị giáo sư nói: "Hẹn gặp lại các em lần sau," và lần lượt từng sinh viên đã đáp lại rằng: "Em yêu thầy." Họ cũng giữ sự thực hành này trong nhiều tháng tiếp theo. Vị giáo sư chia sẻ điều này đã làm nên một mối quan hệ khăng khít giữa ông với các sinh viên của mình và giờ đây ông cảm thấy chúng như là "gia đình" mình. Trong 1 Giăng 4:10-21, chúng ta, là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời, có nhiều lý do để nói với Chúa "Con yêu Ngài": Ngài đã sai Con Ngài làm của lễ vì tội lỗi chúng ta (c. 10.). Ngài cũng ban Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta (c. 13, 15). Tình yêu Ngài hằng đáng tin cậy (c. 16), và chúng ta không bao giờ cần phải lo sợ sự phán xét (c. 17). Chúa cho phép chúng ta yêu mến Ngài cùng những người khác "vì [Ngài] đã yêu chúng ta trước" (c. 19). Lần tới khi nhóm lại với các con dân của Đức Chúa Trời, hãy dành thời gian để chia sẻ các lý do khiến bạn yêu mến Ngài. Cùng nhau nói "Con yêu Ngài" với Chúa sẽ khiến Ngài được tôn cao và kéo mọi người lại gần nhau hơn. —Anne Cetas Tại sao bạn yêu mến Chúa? Bạn sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài cho người khác như thế nào?I'm grateful to know Your love and to be a part of Your family, Father. Show me ways to creatively express that love.
 

Con biết ơn vì được biết tình yêu của Cha và được là một phần trong gia đình Cha. Xin dạy con nhiều cách sáng tạo bày tỏ tình yêu đó.