World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000302989

Day 2/25/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 2/25/2020

Giàu Có nơi Đức Chúa Trời

Đọc:
1 Ti-mô-thê 6:6-11


Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. 1 Ti-mô-thê 6:6
Lớn lên trong thời kỳ Đại Khủng hoảng, cha mẹ tôi trải qua khó khăn lớn từ khi còn nhỏ. Kết quả, họ làm việc cần cù và quản lý tiền bạc với sự biết ơn. Nhưng họ không bao giờ tham lam. Họ đã dành thời gian, ân tứ và tài chính cho Hội Thánh, các nhóm từ thiện và người nghèo. Thật vậy, họ đã sử dụng tiền bạc của họ một cách khôn ngoan và vui vẻ. Là những người tin Chúa Giê-xu, cha mẹ tôi thuộc nằm lòng lời cảnh báo của sứ đồ Phao-lô: "Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất" (1 Ti-mô-thê 6:9) . Phao-lô đã đưa ra lời khuyên này cho Ti-mô-thê, vị mục sư trẻ tuổi của thành Ê-phê-sô, một thành giàu có, nơi sự giàu có cám dỗ tất cả. "Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác," Phao-lô cảnh báo. "Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn" (c. 10). Vậy thì, điều gì là thuốc giải cho lòng tham? "Giàu có nơi Đức Chúa Trời," Chúa Giê-xu phán (Lu-ca 12:13-21). Bằng cách theo đuổi, tôn kính và yêu mến Cha Thiên Thượng của chúng ta trên hết mọi thứ, thì Ngài vẫn luôn là sự vui mừng của chúng ta. Như tác giả Thi Thiên có chép, "Ôi! Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ" (Thi Thiên 90:14). Vui mừng trong Ngài mỗi ngày làm chúng ta tránh khỏi sự thèm muốn, khiến chúng ta thỏa lòng. Cầu xin Chúa Giê-xu cứu chuộc sự khao khát trong tấm lòng chúng con, làm cho chúng con trở nên giàu có nơi Đức Chúa Trời! - Patricia Raybon Bạn từng quản lý tiền bạc không đúng cách, hoặc kiếm tiền nhiều hơn mức cần thiết như thế nào? Làm thế nào bạn có thể trình dâng sự lo lắng về tài chính của bạn cho Chúa hôm nay?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Xin khiến chúng con được thỏa dạ mỗi sớm mai, Chúa ôi, với tình yêu không phai tàn của Ngàithay lòng tham của chúng con bằng sự khao khát thánh khiết về Ngài.