World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000330049

Day 5/25/2022

Run Away

Read:
Matthew 26:47-56


How then would the Scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? Matthew 26:54
bThe introductory lesson on aikido, a traditional Japanese form of martial arts, was an eye-opener. The sensei, or teacher, told us that when faced with an attacker, our first response should be to "run away." "Only if you can't run away, then you fight," he said seriously. bRun away? I was taken aback. Why was this highly skilled self-defense instructor telling us to run away from a fight? It seemed counterintuitiveuntil he explained that the best form of self-defense is to avoid fighting in the first place. Of course! When several men came to arrest Jesus, Peter responded as some of us might have by drawing his sword to attack one of them (Matthew 26:51; see John 18:10). But Jesus told him to put it away, saying, "How then would the Scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?" (Matthew 26:54). While a sense of justice is important, so is understanding God's purpose and kingdoman "upside-down" kingdom that calls us to love our enemies and return evil with kindness (5:44). It's a stark contrast to how the world might react, yet it's a response that God seeks to nurture in us. Luke 22:51 even describes Jesus healing the ear of the man Peter had struck. May we learn to respond to difficult situations as He did, always seeking peace and restoration as God provides what we need. -Leslie Koh How did you respond to a difficult situation recently? How does this compare with how you think Jesus might have responded?

 
Ngày 5/25/2022

Bỏ Chạy

Đọc:
Ma-thi-ơ 26:47-56


Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến? Ma-thi-ơ 26:54
Bài học đầu tiên trong Aikido, một môn võ cổ truyền của Nhật, thật khiến người ta kinh ngạc. Vị sensei, tức võ sư, dạy chúng tôi rằng khi đứng trước một kẻ tấn công, phản ứng đầu tiên của chúng tôi nên là "bỏ chạy." "Chỉ khi không thể bỏ chạy, bạn mới phải chiến đấu," ông nghiêm túc nói. Bỏ chạy sao? Tôi đã rất sốc. Tại sao vị võ sư dạy tự vệ có thâm niên này lại muốn chúng tôi bỏ chạy khỏi một trận chiến? Điều này thật khó hiểucho đến khi ông giải thích rằng cách để tự vệ tốt nhất ấy là tránh xung đột ngay từ đầu. Đúng vậy! Khi người ta đến bắt Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ đã phản ứng giống một số người trong chúng ta, qua việc rút gươm tấn công một người trong số đó (Ma-thi-ơ 26:51; Giăng 18:10). Nhưng Chúa Giê-xu bảo ông hãy thu gươm, và phán: "Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?" (Ma-thi-ơ 26:54). Dù công lý là quan trọng, nhưng sự hiểu biết về ý định và nước Đức Chúa Trời còn quan trọng hơnvương quốc "đảo ngược" của Ngài kêu gọi chúng ta hãy yêu kẻ thù nghịch mình và báo trả sự dữ với lòng nhân từ (5:44). Thật là sự đảo ngược hoàn toàn với cách mà thế gian vẫn hay phản ứng, nhưng ấy là điều mà Chúa muốn nuôi dưỡng trong chúng ta. Lu-ca 22:51 thậm chí còn miêu tả cảnh Chúa Giê-xu chữa lành cho tai của kẻ mà Phi-e-rơ đã tấn công. Nguyện chúng ta cũng học được cách phản ứng như Ngài đã từng trước những tình cảnh nguy khốn, và luôn biết tìm cầu sự bình an và hàn gắn dưới sự chu cấp của Ngài. Leslie Koh Bạn đã phản ứng thế nào trước một tình cảnh nguy khốn gần đây? Điều này sẽ như thế nào nếu so sánh nó với phản ứng mà bạn nghĩ Chúa Giê-xu sẽ có khi đó?Father God, give me a new understanding of Your greater purposes in Your kingdom, and a godly, loving, and peace-seeking heart to respond to situations as Your Son did.
 

Cha ôi, xin làm mới sự hiểu biết của con về những mục đích lớn lao hơn Ngài đã định cho vương quốc Ngài; xin ban cho con tấm lòng tin kính, yêu thương và tìm cầu sự bình an để có thể phản ứng như Con Ngài.