World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

   
Hebrews
Hebrews 3:1-6
Hê-bơ-rơ
Hê-bơ-rơ 3:1-6
1 Therefore, holy brothers, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess.

2 He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. 3Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. 4For every house is built by someone, but God is the builder of everything. 5Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying to what would be said in the future. 6But Christ is faithful as a son over God's house. And we are his house, if we hold on to our courage and the hope of which we boast.
Warning Against Unbelief
7So, as the Holy Spirit says:
"Today, if you hear his voice,
8do not harden your hearts
as you did in the rebellion,
during the time of testing in the desert,
9where your fathers tested and tried me
and for forty years saw what I did.

10 That is why I was angry with that generation,
and I said, 'Their hearts are always going astray,
and they have not known my ways.'

11 So I declared on oath in my anger,
'They shall never enter my rest.' "[a]

12 See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. 13But encourage one another daily, as long as it is called Today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. 14We have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. 15As has just been said:
"Today, if you hear his voice,
do not harden your hearts
as you did in the rebellion."[b]

16 Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? 17And with whom was he angry for forty years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the desert? 18And to whom did God swear that they would never enter his rest if not to those who disobeyed[c]? 19So we see that they were not able to enter, because of their unbelief.

  1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus,

2 Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. 3 Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. 4 Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. 5 Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. 6 Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.