World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000315658

Day 1/17/2021

The Not-So-Wonderful Wizard of Oz

Read:
Revelation 4:4-11


There before me was a throne in heaven with someone sitting on it. Revelation 4:2
In The Wonderful Wizard of Oz, Dorothy, the Scarecrow, the Tin Man, and the Cowardly Lion return to Oz with the broomstick that empowered the Wicked Witch of the West. The Wizard had promised, in return for the broomstick, that he would give the four their deepest desires: a ride home for Dorothy, a brain for the Scarecrow, a heart for the Tin Man, and courage for the Cowardly Lion. But the Wizard stalls and tells them to come back the next day. While they plead with the Wizard, Dorothy's dog Toto pulls back the curtain, behind which the Wizard spoke, to reveal that the Wizard isn't a wizard at all, He's just a fearful, fidgety man from Nebraska. It's said that the author, L. Frank Baum, had a serious problem with God, so he wanted to send the message that only we have the power to solve our problems. In contrast, the apostle John pulls back the veil to reveal the truly Wonderful One behind the "curtain." Words fail John (note the repeated use of the preposition like in the passage), but the point is well made: God is seated on His throne, surrounded by a sea of glass (Revelation 4:2, 6). Despite the troubles that plague us here on earth (chs. 2-3), God isn't pacing the floor and biting His nails. He's actively at work for our good, so we can experience His peace. —- David H. Roper What do you fear today? How does it help you to know that God controls the troubles that surround you? How can you better trust and surrender to Him?

 
Ngày 1/17/2021

Không Đẹp Đẽ Gì Phù Thuỷ Xứ Oz

Đọc:
Khải Huyền 4:4-11


[Tôi] thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó. Khải Huyền 4:2
Trong tiểu thuyết Phù thuỷ xứ Oz, Dorothy, Bù nhìn, Người thiếc và Sư tử nhát trở về xứ Oz với cây chổi đã thêm sức mạnh cho Phù thủy độc ác phương Tây. Nhân vật pháp sư trong câu chuyện đã hứa, để đổi lấy cây chổi, rằng ông sẽ cho họ bốn điều ước: giúp Dorothy về nhà, một bộ não cho Bù nhìn, một trái tim cho Người thiếc và lòng dũng cảm cho Sư tử nhát. Nhưng sau đó vị pháp sư nói lảng đi và bảo họ quay lại vào ngày hôm sau. Trong khi họ cầu xin vị pháp sư, con chó Toto của Dorothy kéo tấm màn che vị pháp sư, để rồi thấy rằng người này hoàn toàn không phải là một pháp sư, ông ta chỉ là một người đàn ông sợ hãi và lo lắng đến từ Nebraska. Người ta nói rằng tác giả, L. Frank Baum, có một nan đề nghiêm trọng với Chúa, cho nên ông ấy muốn gửi thông điệp rằng chỉ chúng ta mới có quyền giải quyết nan đề của bản thân. Ngược lại, sứ đồ Giăng kéo tấm màn che ra để bày tỏ Đấng Lạ Lùng thực sự đằng sau "bức màn." Giăng không biết phải diễn tả như thế nào (chú ý việc sử dụng từ như nhiều lần trong phân đoạn), nhưng điểm cốt lõi được thể hiện sinh động: Đức Chúa Trời ngự trên ngai của Ngài, xung quanh là biển trong ngần giống thủy tinh (Khải Huyền 4:2, 6). Dù những khó khăn của chúng ta trên đất này có ra sao (chương 2-3), thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm ngơ. Ngài đang tích cực làm việc vì lợi ích của chúng ta, vì thế chúng ta có thể trải nghiệm sự bình an của Ngài. - —David H. Roper Bạn sợ điều gì ngày hôm nay? Việc biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát những rắc rối xung quanh bạn giúp bạn như thế nào? Bằng cách nào bạn có thể tin cậy và đầu phục Ngài hơn?I'm grateful, God, that I can count on You to walk with me through everything. Thank You for Your peace.
 

Con biết ơn Chúa vì con có thể tin rằng Ngài đi cùng con qua mọi sự. Cảm ơn Chúa vì sự bình an của Ngài.