World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000369229

Day 7/19/2024

Slow-Walking Sin Out the Door

Read:
Proverbs 28:13-18


Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy.- Proverbs 28:13
Winston knows he's not supposed to chew them. So he's adopted a sly strategy. We call it slow-walking. If Winston spies a discarded, unguarded shoe, he'll casually meander in that direction, grab it, and just keep walking. Slowly. Nothing to see here. Right out the door if no one notices. "Uh, Mom, Winston just slow-walked your shoe out the door." It's apparent that sometimes we think we can "slow-walk" our sin past God. We're tempted to think that He won't notice. It's no big deal, we rationalize whatever "it" is. But, like Winston, we know better. We know those choices don't please God. Like Adam and Eve in the garden, we may try to hide due to the shame of our sin (Genesis 3:10) or pretend like it didn't happen. But Scripture invites us to do something very different: to run to God's mercy and forgiveness. Proverbs 28:13 tells us, "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." We don't have to try to slow-walk our sin and hope no one notices. When we tell the truth about our choicesto ourselves, to God, to a trusted friendwe can find freedom from the guilt and shame of carrying secret sin (1 John 1:9). Adam R. Holz

Are there any ways you're sometimes tempted to "slow-walk" your sin? What barriers keep you from confession?

 
Ngày 7/19/2024

Len Lén Phạm Tội

Đọc:
Châm Ngôn 28:13-18


Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.- Châm Ngôn 28:13
Chú chó Winston biết rằng mình không được nhai chúng. Vì vậy, nó đã áp dụng một chiến lược ranh mãnh. Chúng tôi gọi đó là đi chậm rãi. Nếu Winston phát hiện một chiếc giày bị vứt ở đó và không ai trông chừng, nó sẽ đi vòng về hướng đó, ngoạm lấy chiếc giày tiếp tục bước đi. Chậm rãi. Vờ như chẳng có gì xảy ra. Nó sẽ đi thẳng ra cửa nếu không ai để ý. "Mẹ ơi, Winston vừa lén tha giày của mẹ ra khỏi cửa kìa." Rõ ràng là đôi khi chúng ta nghĩ mình có thể "lén" phạm tội với Chúa. Chúng ta nghĩ rằng Ngài không để ý. Chúng ta biện minh rằng điều đó không đáng kể dù cho "điều đó" là gì. Nhưng, giống với Winston, chúng ta hiểu rõ hơn hết. Chúng ta biết những lựa chọn đó không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Giống như A-đam và Ê-va tại khu vườn, chúng ta có thể cố gắng trốn tránh vì sự xấu hổ về tội lỗi mình (Sáng Thế Ký 3:10) hay vờ như nó chưa từng xảy ra. Nhưng Kinh Thánh mời gọi chúng ta làm một điều rất khác biệt: chạy đến với lòng thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời. Châm Ngôn 28:13 cho chúng ta biết rằng: "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." Chúng ta không cần phải bước đi chầm chậm trong tội lỗi mình và hy vọng không ai để ý đến. Khi chúng ta nói thật về sự lựa chọn của bản thânvới mình, với Chúa, và với một người bạn đáng tin cậychúng ta có thể được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi, xấu hổ khi mang một tội lỗi thầm kín (1 Giăng 1:9). - Adam R. Holz

Đôi khi bạn bị cám dỗ để "lén" phạm tội như thế nào? Điều gì cản trở bạn xưng tội của mình?Father, thank You that my sin doesn't have the last word. Help me to remember, as I tell You and others the truth,that I can be confident of Your mercy and forgiveness.
 

Lạy Cha, cảm tạ Ngài vì tội lỗi không có quyền tối hậu trên con. Xin giúp con nhớ, khi con thành thật với Ngài và người khác, con có thể tin chắc vào lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài.