World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000353836

Day 3/21/2023

Spiritual Renewal

Read:
2 Corinthians 4:16-18


Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. 2 Corinthians 4:16
Chinese medicine has practiced pearl powder exfoliation for thousands of years, using ground pearls to scrub away dead cells resting at the top of the skin. In Romania, rejuvenating therapeutic mud has become a widely sought-after exfoliant that's purported to make skin youthful and glowing. All over the world, people use body care practices they believe will renew even the dullest of skin. The tools we've developed to maintain our physical bodies, however, can only bring us temporary satisfaction. What matters more is that we remain spiritually healthy and strong. As believers in Jesus, we're given the gift of spiritual renewal through Him. The apostle Paul wrote, "Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day" (2 Corinthians 4:16). The challenges we face daily can weigh us down when we hold on to things like fear, hurt, and anxiety. Spiritual renewal comes when we "fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen" (v. 18). We do this by turning our daily worries over to God and praying for the fruit of the Holy Spiritin cluding love, joy, and peace to emerge anew in our lives (Galatians 5:22-23). When we release our troubles to God and allow His Spirit to radiate through us each day, He restores our souls. -Kimya Loder

How can you ask God to renew your spirit? How does the work of the Holy Spirit encourage you today?

 
Ngày 3/21/2023

Sự Đổi Mới Thuộc Linh

Đọc:
2 Cô-rinh-tô 4:16-18


Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn. 2 Cô-rinh-tô 4:16
Y học Trung Quốc đã thực hành tẩy tế bào chết bằng bột ngọc trai từ hàng ngàn năm trước, sử dụng ngọc trai nghiền để tẩy tế bào chết nằm trên bề mặt của da. Ở Romania, bùn trị liệu trẻ hóa đã trở thành chất tẩy tế bào chết được tìm kiếm rộng rãi với mục đích làm cho làn da trẻ trung và tươi sáng. Trên khắp thế giới, mọi người sử dụng các phương pháp chăm sóc cơ thể mà họ tin rằng sẽ làm mới làn da dù là xỉn màu nhất. Tuy nhiên, các công cụ chúng ta đã phát triển để duy trì cơ thể vật lý của mình chỉ có thể mang lại cho chúng ta sự hài lòng tạm thời. Điều quan trọng hơn là chúng ta vẫn khỏe mạnh về mặt tinh thần. Là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta được Ngài ban cho món quà là sự đổi mới tâm linh. Sứ đồ Phao-lô đã viết, "Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn" (2 Cô-rinh-tô 4:16). Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày có thể đè nặng chúng ta khi chúng ta cố chấp với những thứ như sợ hãi, tổn thương và lo lắng. Sự đổi mới thuộc linh xảy ra khi chúng ta "chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được" (câu 18). Chúng ta làm điều này bằng cách chuyển những lo lắng hàng ngày của mình lên Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho bông trái của Đức Thánh Linhbao gồm tình yêu thương, niềm vui và sự bình anxuất hiện một cách mới mẻ trong đời của chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23). Khi chúng ta giải tỏa những phiền muộn của mình lên Đức Chúa Trời và để Thánh Linh của Ngài chiếu rọi qua chúng ta mỗi ngày, thì Ngài sẽ phục hồi linh hồn của chúng ta. -Kimya Loder

Làm thế nào bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời đổi mới tinh thần của bạn? Công tác của Đức Thánh Linh khuyến khích bạn ngày nay như thế nào?Jesus, each day I face obstacles that try to break my spirit. Sometimes I feel defeated, but I know that through You my spirit can be renewed.
 

Chúa ơi, mỗi ngày con đều đối mặt với những trở ngại làm tinh thần suy sụp. Có lúc con cảm thấy thất bại, nhưng con biết nhờ Ngài mà tinh thần của con có thể được đổi mới.