World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000358779

Day 9/23/2023

All the Answers

Read:
John 14:15-26


The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. John 14:26
Dale Earnhardt Jr. describes the awful moment he understood his father was gone. Motor racing legend Dale Earnhardt Sr. had just been killed in a horrific crash at the end of the Daytona 500a race in which Dale Jr. had also participated. "There's this noise coming outta me that I can't re-create," said the younger Earnhardt. "[It's] this bellow of shock and sorrowand fear." And then the lonely truth: "I'm gonna have to do this by myself." "Having Dad was like having a cheat sheet," Earnhardt Jr. explained. "Having Dad was like knowing all the answers." Jesus' disciples had learned to look to Him for all the answers. Now, on the eve of His crucifixion, He assured them He wouldn't leave them alone. "I will ask the Father," Jesus said, "and he will give you another advocate to help you and be with you forever the Spirit of truth" (John 14:16-17). Jesus extended that comfort to all who would believe in Him. "Anyone who loves me will obey my teaching," He said. "My Father will love them, and we will come to them and make our home with them" (v. 23). Those who choose to follow Christ have within them the Spirit who teaches them "all things" and reminds them of everything Jesus taught (v. 26). We don't have all the answers, but we have the Spirit of the One who does. -Tim Gustafson

What big questions trouble you? How do you sense the Spirit of truth (the Holy Spirit) guiding you in this?

 
Ngày 9/23/2023

Mọi Câu Trả Lời

Đọc:
Giăng 14:15-26


Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự. Giăng 14:26
Dale Earnhardt Jr. kể lại giây phút kinh hoàng khi anh biết cha mình đã ra đi. Tay đua mô tô huyền thoại Dale Earnhardt Sr. vừa thiệt mạng sau một vụ tai nạn thảm khốc ở vòng cuối giải Daytona 500cuộc đua mà Dale Jr. cũng góp mặt. "Có một âm thanh phát ra trong tôi mà tôi không tài nào lặp lại được," Dale Jr. nói. "Nó là tiếng gầm vang của nỗi đau và sốcvà cả sợ hãi." Và sau đó là một sự thật cô đơn: "Tôi sẽ phải đối mặt với nó một mình." Dale Jr. giải thích: "Có cha như có một quyển bí kíp, như có câu trả lời cho mọi câu hỏi." Các môn đồ Chúa Giê-xu đã quen với việc tìm mọi câu trả lời nơi Ngài. Giờ đây, trong đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh, Ngài hứa với họ Ngài sẽ không để họ một mình. Chúa Giê-xu phán: "Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật" (Giăng 14:16-17). Chúa Giê-xu bày tỏ sự yên ủi đó đến với hết thảy những ai tin Ngài. Ngài phán: "Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người" (c. 23). Những ai chọn đi theo Đấng Christ đều có Đức Thánh Linh trong mình, Đấng dạy họ "mọi điều" và nhắc họ về mọi điều Chúa Giê-xu đã dạy (c. 26). Chúng ta không biết mọi câu trả lời, nhưng chúng ta có Thánh Linh của Đấng biết những điều đó. -Tim Gustafson

Những câu hỏi lớn nào đang khiến bạn bối rối? Bạn cảm nhận Thần lẽ thật (Đức Thánh Linh) đang hướng dẫn bạn như thế nào với điều này?Heavenly Father, help me to seek You for the answers I need. Help me trust You completely and find real peace in You.
 

Cha Thiên thượng ôi, xin dạy con biết tìm đến Ngài để có những câu trả lời con cần. Xin giúp con hoàn toàn tin cậy Ngài và có được sự bình an thật trong Ngài.