World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000323466

Day 9/25/2021

God Knows We Feel

Read:
Psalm 42


By day the Lord directs his love, at night his song is with me—a prayer to the God of my life. Psalm 42:8
Feeling overwhelmed, Sierra grieved her son's fight with addiction. "I feel bad," she said. "Does God think I have no faith because I can't stop crying when I'm praying?" "I don't know what God thinks," I said. "But I know He can handle real emotions. It's not like He doesn't know we feel." I prayed and shed tears with Sierra as we pleaded for her son's deliverance. Scripture contains many examples of people wrestling with God while struggling. The writer of Psalm 42 expresses a deep longing to experience the peace of God's constant and powerful presence. He acknowledges his tears and his depression over the grief he's endured. His inner turmoil ebbs and flows with confident praises, as he reminds himself of God's faithfulness. Encouraging his "soul," the psalmist writes, "Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God" (v. 11). He's tugged back and forth between what he knows to be true about God and the undeniable reality of his overwhelming emotions. God designed us in His image and with emotions. Our tears for others reveal deep love and compassion, not necessarily a lack of faith. We can approach God with raw wounds or old scars because He knows we feel. Each prayer, whether silent, sobbed, or shouted with confidence, demonstrates our trust in His promise to hear and care for us. —Xochitl Dixon What emotion have you tried to hide from God? Why is it often hard to be honest with God about difficult or overwhelming emotions?

 
Ngày 9/25/2021

Chúa Biết Cảm Giác Chúng Ta

Đọc:
Thi Thiên 42


Ban ngày Đức Giê-hô- va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Thi Thiên 42:8
Với cảm giác bị đè nén, Sierra buồn bã trước sự vật lộn trong nghiện ngập của con trai cô ấy. "Tôi thấy rất mệt," cô nói. "Chúa có nghĩ tôi là người không có đức tin vì tôi không thể không khóc khi cầu nguyện?" "Tôi không biết điều Chúa nghĩ," tôi đáp. "Nhưng tôi biết Ngài có chương trình trên những cảm xúc thật đó. Chứ không phải là Ngài không biết chúng ta đang cảm thấy gì." Tôi đã cầu nguyện và khóc cùng Sierra trong lúc chúng tôi cầu xin sự giải cứu cho con trai cô. Kinh Thánh có nhiều thí dụ về những người từng vật lộn với Đức Chúa Trời trong cơn gian truân. Tác giả Thi Thiên 42 bày tỏ ao ước sâu sắc được kinh nghiệm sự bình an mà sự hiện diện quyền năng và luôn luôn của Chúa mang lại. Ông thừa nhận những giọt lệ và sự ngã lòng của mình trước nỗi đau mà ông phải chịu đựng. Nội tâm bối rối của ông sau đó biến thành những lời ngợi khen mạnh mẽ khi ông nhớ lại lòng thành tín Chúa. Để khích lệ "linh hồn" mình, tác giả đã viết: "Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa" (c. 11). Ông đã giằng co giữa những điều mà ông biết là chân thật về Chúa và hiện thực không thể chối cãi của những cảm xúc đang trào dâng trong ông. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta theo hình Ngài và kèm theo những cảm xúc. Nước mắt mà chúng ta dành cho người khác thể hiện tình yêu và lòng thương xót sâu sắc, chứ nó không hẳn là sự thiếu đức tin. Chúng ta có thể đến gần Ngài với những vết thương còn mới hay những vết sẹo đã lâu bởi vì Ngài hiểu cảm giác của chúng ta. Mỗi lời cầu nguyện, dù lặng lẽ, dù trong nước mắt, hay được hét lên mạnh mẽ, đều thể hiện niềm tin của chúng ta với lời hứa Ngài sẽ nghe và chăm sóc chúng ta. —Xochitl Dixon Bạn từng cố che giấu cảm xúc nào với Chúa? Tại sao việc thành thật với Ngài về những cảm xúc khó khăn hay mệt mỏi lại thường không dễ?Unchanging Father, thank You for assuring me that You know I feel and need to process my ever-changing emotions.
 

Cha thành tín ôi, cảm tạ Cha đã khiến con yên tâm là Cha hiểu con cảm nhận và cần xử lý những cảm xúc hay thay đổi của con.