World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000365953

Day 4/23/2024

Jesus The True Peacemaker

Read:
John 16:25-33


I have told you these things, so that in me you may have peace. John 16:33

On December 30, 1862, the US Civil War raged. Union and Confederate troops camped seven hundred yards apart on opposing sides of Tennessee's Stones River. As they warmed themselves around campfires, Union soldiers picked up their fiddles and harmonicas and began playing "Yankee Doodle." In reply, the Confederate soldiers offered "Dixie." Remarkably, both sides joined for a finale, playing "Home, Sweet Home" in unison. Sworn enemies shared music in the dark night, glimmers of an unimagined peace. The melodic truce was short-lived, however. The next morning, they put down their fiddles and picked up their rifles, and 24,645 soldiers died. Our human efforts to create peace inevitably wear thin. Hostilities cease in one place, only to ignite somewhere else. One relational dispute finds harmony, only to be embroiled in distress again months later. The Scriptures tell us that God is our only trustworthy peacemaker. Jesus said it plainly, "In me you ... have peace" (16:33). We have peace in Jesus. While we participate in His peacemaking mission, it's God's reconciliation and renewal that make real peace possible. Christ tells us we can't escape conflict. "In this world [we] will have trouble," Jesus says. Strife abounds. "But take heart!" He adds, "I have overcome the world" (v. 33). While our efforts often prove futile, our loving God (v. 27) makes peace in this fractious world. -Winn Collier

Where do you see humans working for peace? How is God's peacemaking different?

 
Ngày 4/23/2024

Giê-xuĐấng Hòa Giải Thật

Đọc:
Giăng 16:25-33


Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Giăng 16:33

Ngày 30 tháng 12 năm 1862, Nội chiến Hoa Kỳ nổ ra. Quân đội của Liên bang miền Bắc và Liên minh miền Nam đóng trại cách nhau bảy trăm thước ở hai phía đối diện của sông Stones tại Tennessee. Khi họ đang sưởi ấm quanh lửa trại, những người lính của Liên bang miền Bắc cầm cây vĩ cầm và kèn harmonica lên và bắt đầu chơi bài "Yankee Doodle." Để đáp lại, những người lính của Liên minh miền Nam chơi bài "Dixie." Đáng chú ý là cả hai bên đã cùng nhau chơi một bản nhạc kết màn tên "Home, Sweet Home." Những kẻ thù không đội trời chung cùng nhau chia sẻ âm nhạc trong đêm tối, ánh lên một nền hòa bình không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, sự đình chiến du dương này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Sáng hôm sau, họ đặt vĩ cầm xuống và nhặt súng lên, 24645 binh sĩ đã chết. Những nỗ lực của con người nhằm tạo ra hòa bình chắc chắn sẽ cạn kiệt. Sự thù địch chấm dứt ở một nơi, để rồi bùng phát ở một nơi khác. Một sự tranh chấp dẫn đến hòa thuận, nhưng rồi lại mang đến sự đau buồn vài tháng sau đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng hòa giải đáng tin cậy duy nhất. Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng: "Các ngươi có lòng bình yên trong ta" (16:33). Chúng ta có sự bình an trong Chúa Giê-xu. Trong khi chúng ta tham gia vào sứ mệnh hòa giải của Ngài, thì chính sự hàn gắn và đổi mới của Chúa mới mang đến sự bình yên thật. Đấng Christ nói rằng chúng ta không thể tránh khỏi sự xung đột. Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian." Xung đột tràn lan. Nhưng Ngài phán tiếp: "Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (c. 33). Trong khi những nỗ lực của chúng ta thường trở nên vô ích, thì Chúa yêu thương của chúng ta (c. 27) mang lại bình an cho thế đầy chia rẽ này. -Winn Collier


Bạn thấy con người cố gắng có được hòa bình ở đâu? Sự giải hòa của Chúa khác biệt như thế nào?Dear God, please show me the way of peace.
 

Lạy Chúa, xin chỉ con con đường đem đến hòa bình.