World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000320628

Day 6/24/2021

Sharing Your Faith

Read:
2 Corinthians 12:5-10


My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9
When author and evangelist Becky Pippert lived in Ireland, she longed to share the good news of Jesus with Heather, who'd done her nails for two years. But Heather hadn't seemed remotely interested. Feeling unable to start a conversation, Becky prayed before her appointment. While Heather worked on her nails, Becky flipped through an old magazine and paused at a picture of one of the models. When Heather asked why she was so riveted, Becky told her the photograph was of a close friend who'd years before been a Vogue cover model. Becky shared some of her friend's story of coming to faith in God, which Heather listened to with rapt attention. Becky left for a trip, and later when she returned to Ireland, she learned that Heather had moved to a new location. Becky reflected, "I had asked God to provide an opportunity to share the gospel, and He did!" Becky looked to God for help in her weakness, inspired by the apostle Paul. When Paul was weak and pleaded with God to remove the thorn in his flesh, the Lord said, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness" (2 Corinthians 12:9). Paul had learned to rely on God in all things—the big and the small. When we depend on God to help us love those around us, we too will find opportunities to share our faith authentically. —Amy Boucher Pye When has God helped you to share your faith with someone? How could you pray for someone today who you wish would come to know God?

 
Ngày 6/24/2021

Chia Sẻ Niềm Tin của Bạn

Đọc:
2 Cô-rinh-tô 12:5-10


Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. 2 Cô-rinh-tô 12:9
Khi nhà văn và giáo sĩ Becky Pippert sống ở Ai-len, bà đã ao ước được chia sẻ Tin Lành về Chúa Giê-xu với Heather, người từng làm móng cho bà suốt hai năm. Nhưng Heather dường như không quan tâm. Vì cảm thấy không thể bắt chuyện, Becky đã cầu nguyện trước một buổi gặp. Trong lúc Heather đang làm móng, Becky mở một tạp chí cũ và dừng lại trước bức ảnh của một người mẫu. Khi Heather hỏi tại sao bà lại nhìn nó lâu vậy, Becky nói với Heather rằng người trong ảnh chính là một người bạn thân của bà, người đã từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Vogue nhiều năm trước. Becky sau đó chia sẻ vài điều về việc người bạn đó đã tin nhận Chúa, những điều khiến Heather lắng nghe với sự thích thú. Sau một thời gian đi xa, và khi trở lại Ai-len, bà mới biết rằng Heather đã dọn đi nơi khác. Becky nhớ lại, "Tôi đã cầu xin Chúa cho mình cơ hội để chia sẻ Phúc Âm, và Ngài đã cho tôi cơ hội đó!" Becky đã tìm cầu Chúa trong sự yếu đuối của bà, qua những lời của sứ đồ Phao-lô. Khi cơn yếu đuối, ông nài xin Chúa cất đi cái giằm xóc trong xác thịt mình, và Ngài phán: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cô-rinh-tô 12:9). Phao-lô đã học được cách nương cậy Đức Chúa Trời trong mọi việc—dù lớn hay nhỏ. Khi chúng ta nhờ cậy Ngài giúp chúng ta biết yêu thương những người xung quanh, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cơ hội để chân thật chia sẻ đức tin của mình. —Amy Boucher Pye Ngài từng giúp bạn chia sẻ đức tin của mình với ai đó khi nào? Bạn sẽ cầu nguyện cho người mà bạn muốn họ biết đến Chúa như thế nào?Loving Jesus, You work through my weaknesses to bring glory to Your Father. Move in my life today, that I might share Your good news of grace.
 

Chúa Giê-xu yêu thương ôi, Ngài làm việc qua những yếu đuối của con để đem vinh hiển cho Cha Ngài. Xin bước vào đời sống con hôm nay, để con có thể chia sẻ Tin Lành về ân điển Ngài.