World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh (More RBC Resources in English use: ourdailybread.org)
         PDF Print E-mail    

   
Matthew
Matthew 5:14-16
Ma-thi-ơ
Ma-thi-ơ 5:14-16
14 "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden.

15 Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. 16In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.

The Fulfillment of the Law
  14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

15 Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.